Fritagelse for skolegang

l enkelte timer kan klasselæreren, på forældrenes anmodning, fritage en elev for skolegang. Ønskes en elev fritaget i mere end 3 dage, rettes henvendelse til skolelederen.

Fritagelse for gymnastik kan gives efter skriftlig anmodning fra hjemmet.